Publications

S.N. Title
1 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी, प्राविधिक सहायक
2 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक वा
3 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
4 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
5 फिसरिज समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
6 भेटेरिनरी समूह, राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीका पदहरुको परिक्षाको पाठ्यक्रम
7 लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरुको परीक्षाको पाठ्यक्रम
8 कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स
9 एकल महिलाको जिविकोपार्जनको लागि पशुपन्छीपालन कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
10 उन्नत जातको घाँसेबाली कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
11 दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
12 विपन्न गरिव तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषकहरुको लागि स्वरोजगारमूलक विशेष पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन कार
13 माछा पोखरी मर्मत सम्भार अनुदान कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा स‌चालन विधि, २०७६
14 मत्स्य पालनकाो लागी नयाँ पोखरी निर्माण कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
15 युवा लक्षित व्यवसायिक पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा स‌चालन विधि, २०७६
16 कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनका कृषकमा पर्न गएको प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने राहत तथा अनुदान प्रवाह
17 स्यालो टयुववेल/सोलार पम्प जडान/ईनार निर्माण अनुदान कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधी, २०७६
18 सार्वजनिक, निजि तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०७६
19 फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
20 पुष्प खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६
21 आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन निर्देशिका २०७६
22 कार्यक्रम २०७६।०७७
23 सहकारी संस्था, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीहरुलाइ कम्प्यूटर, प्रिन्टर वितरण अनुदान कार्यविधि-२०७६
24 पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
25 बिपन्न गरिब कृषकहरुको लागि स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
26 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
27 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि, २०७६
28 कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६
29 मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
30 मधेश आन्दोलनका घाइते परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
31 गौशालाहरुको पूर्वाधार निर्माण तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
32 पशु श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यबिधि २०७५
33 पशुपन्छी फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रद संचालन कार्यविधि, २०७५
34 साईलो पिट निर्मांण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
35 च्याफकटर मेशिन बितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
36 आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
37 बार्षिक कार्यक्रम आ.ब. २०७५/०७६
38 परिपत्र
39 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
40 Karyabidhi
41 Test Publication file