Publications

S.N. Title
1 सार्वजनिक, निजि तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०७६
2 फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
3 पुष्प खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६
4 आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन निर्देशिका २०७६
5 कार्यक्रम २०७६।०७७
6 सहकारी संस्था, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीहरुलाइ कम्प्यूटर, प्रिन्टर वितरण अनुदान कार्यविधि-२०७६
7 पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
8 बिपन्न गरिब कृषकहरुको लागि स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
9 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
10 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि, २०७६
11 कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६
12 मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
13 मधेश आन्दोलनका घाइते परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
14 गौशालाहरुको पूर्वाधार निर्माण तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
15 पशु श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यबिधि २०७५
16 पशुपन्छी फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रद संचालन कार्यविधि, २०७५
17 सामाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषक तथा विपन्न किसान वर्गको लागी विशेष बाख्रा र कुखुरापालन कार्यक्रम कार्यान्व
18 प्रदेश स्तर युवा लक्षित ब्यावसायिक पशुपन्छी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
19 साईलो पिट निर्मांण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
20 च्याफकटर मेशिन बितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
21 एकल महिलाको जीवीकोपार्जनको लागि पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
22 आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
23 बार्षिक कार्यक्रम आ.ब. २०७५/०७६
24 परिपत्र
25 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
26 Karyabidhi
27 Test Publication file