Rules and Programs

S.N. Title
1 फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
2 पुष्प खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६
3 पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
4 बिपन्न गरिब कृषकहरुको लागि स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
5 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
6 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि, २०७६
7 मधेश आन्दोलनका घाइते परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
8 पशु श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यबिधि २०७५
9 परिपत्र