Rules and Programs

S.N. Title
1 पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
2 बिपन्न गरिब कृषकहरुको लागि स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
3 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
4 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि, २०७६
5 मधेश आन्दोलनका घाइते परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
6 पशु श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यबिधि २०७५
7 परिपत्र