Draft

S.N. Title
1 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी, प्राविधिक सहायक
2 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक वा
3 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
4 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
5 फिसरिज समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
6 भेटेरिनरी समूह, राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीका पदहरुको परिक्षाको पाठ्यक्रम
7 लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरुको परीक्षाको पाठ्यक्रम
8 कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स