Draft

S.N. Title
1 प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७
2 आन्तरिक पर्यटन स‌ंचालन निर्देशिका, २०७७
3 कृषि विकास रणनीति
4 Agriculture Development Strategy (ADS)
5 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी, प्राविधिक सहायक
6 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक वा
7 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
8 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
9 फिसरिज समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
10 भेटेरिनरी समूह, राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीका पदहरुको परिक्षाको पाठ्यक्रम
11 लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरुको परीक्षाको पाठ्यक्रम
12 कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स