News and Notices


सहकारी स‌ंघ संस्था संग आवेदन आव्हान गरिएको सुचना

Submit By : Molmac,p2

कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक सहकारी संघ संस्था संग आवेदन आव्हान गरिएको सुचना

 

 

यस मन्त्रालयको आ व २०७५/०७६ को कार्यक्रमहरुमध्ये सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि, सहकारी सम्वन्धि विभिन्नअभिमूखीकरण तथा सहकारी सदस्यहरुलार्इ आयमूलक शीप सम्वन्धि  तालिम कार्यक्रमहरु प्रदेश २का योग्यता पुगेका इच्छुक सहकारी संघ संस्था मार्फतसंचालन गराउने भएकोले यस मन्त्रालयको स्विकृतकार्यक्षेत्रगत शर्त विवरण को आधारमा देहाय अनुसार इच्छुक सहकारी संघ संस्थालार्इ आशय सहित आवेदन दिनहुन यो सुचना जारी गरिएको छ ।

आवेदनको नमुना तथा कार्यक्षेत्रगतशर्त विवरण पाइने स्थानः भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय,विद्यापति चौक,जनकपुरधाम

आवेदन वितरण हुने मितीः २०७५।०८।११ देखि २०७५।०८।२५ सम्म

आवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम मितीः २०७५।०८।२७ दिनको १२ वजेसम्म

आवेदन खोल्ने मितिः २०७५।०८।२७ गते दिनको १ वजे