Objectives

मुलुकलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई खाद्य तथा पोषणसुरक्षामा टेवा पु¥याउनु ।
 
कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई प्रविधियुक्त, परिणाममूखी,व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थको क्रमश आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबर्द्धन गर्नु ।
 
सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकास गर्ने ।
 
सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धि नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, नियमन गर्ने।
 
भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, र जग्गा नापजाँच, भूमि सुधार, भू(उपयोगतथा चक्लाबन्दी सम्बन्धि नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने।
 
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधताको सरक्षण र सम्बर्द्धन तथा समुचित प्रयेग गर्ने ।