Rules and Programs

S.N. Title
1 हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध मिसन कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७७
2 एकल महिलाको जिविकोपार्जनको लागि पशुपन्छीपालन कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
3 उन्नत जातको घाँसेबाली कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
4 दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
5 विपन्न गरिव तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका साना कृषकहरुको लागि स्वरोजगारमूलक विशेष पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन कार
6 माछा पोखरी मर्मत सम्भार अनुदान कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा स‌चालन विधि, २०७६
7 मत्स्य पालनकाो लागी नयाँ पोखरी निर्माण कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि, २०७६
8 युवा लक्षित व्यवसायिक पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा स‌चालन विधि, २०७६
9 फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
10 पुष्प खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६
11 पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
12 बिपन्न गरिब कृषकहरुको लागि स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम, कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
13 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
14 प्राङ्गारिक मल अनुदान कार्यविधि, २०७६
15 मधेश आन्दोलनका घाइते परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
16 पशु श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यबिधि २०७५
17 परिपत्र