Law and Regulations

S.N. Title
1 कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
2 शितभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
3 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
4 प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
5 कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनका कृषकमा पर्न गएको प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने राहत तथा अनुदान प्रवाह
6 स्यालो टयुववेल/सोलार पम्प जडान/ईनार निर्माण अनुदान कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधी, २०७६
7 सार्वजनिक, निजि तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि बजार निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०७६
8 आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन निर्देशिका २०७६
9 सहकारी संस्था, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीहरुलाइ कम्प्यूटर, प्रिन्टर वितरण अनुदान कार्यविधि-२०७६
10 कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६
11 मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई दुधालु गाई वा भैसी वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
12 गौशालाहरुको पूर्वाधार निर्माण तथा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
13 पशुपन्छी फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरणको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रद संचालन कार्यविधि, २०७५
14 साईलो पिट निर्मांण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
15 च्याफकटर मेशिन बितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
16 आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
17 शित भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
18 Karyabidhi