Draft

S.N. Title
1 हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध मिसन कार्यक्रमको आवेदन फारमको नमुना
2 Technical Cooperation Facility (TCF) to the Agriculture Development Strategy (ADS)
3 कृषि विकास रणनीति अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी प्रदेश २ प्रतिवेदन
4 विउ व्यवसायी/कम्पनी/सहकारीलाई बीउ भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण/स्तोन्नतरी सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २
5 सार्वजनिक, निजि तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपज भण्डारण केन्द्र पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको प्राविधिक मापद
6 स्यालो टयुववेल/पन्पसेट/मोटर/ईनार कार्यक्रम संचालन विधि, २०७७
7 कस्टम ह्ययरिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन बिधि, २०७७
8 प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७
9 आन्तरिक पर्यटन स‌ंचालन निर्देशिका, २०७७
10 कृषि विकास रणनीति
11 Agriculture Development Strategy (ADS)
12 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी, प्राविधिक सहायक
13 फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक वा
14 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
15 प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समुह, राजपत्
16 फिसरिज समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
17 भेटेरिनरी समूह, राजपत्राङ्कित तृतिय श्रेणीका पदहरुको परिक्षाको पाठ्यक्रम
18 लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरुको परीक्षाको पाठ्यक्रम
19 कृषि सेवाका एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स